Hulpaanbod

Nood aan advies van een expert

Hulpverleners die nood hebben aan advies van een expert bij het doorlopen van de zes stappen kunnen terecht bij de twee gemandateerde voorzieningen:

  • de Vertrouwenscentra Kindermishandeling;
  • de Ondersteuningscentra Jeugdhulp.

Consultgesprekken verlopen telefonisch en gebeuren op basis van anonieme cliëntgegevens zodat hulpverleners hun beroepsgeheim niet hoeven te schenden.

Nood aan extra ondersteuning voor de client en zijn gezin

Wanneer een cliënt en zijn gezin nood hebben aan extra ondersteuning, kan je als hulpverlener diverse partners uit de jeugdhulp inschakelen naargelang de ernst van de situatie.

De meest laagdrempelige voorzieningen binnen de jeugdhulp zijn:

  • de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW);
  • de regionale teams van Kind & Gezin;
  • de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

Zij vervullen de rol van brede instap.

Kinderen, jongeren, ouders en professionelen kunnen bij deze voorzieningen terecht met al hun vragen. Voorzieningen uit de brede instap bieden onthaal, vraagverheldering, aanbodverheldering en kortdurende hulpverlening aan en doen gerichte verwijzingen. Zij kennen het hulpverleningsaanbod voor minderjarigen en hun ouders zeer goed en zijn een ideale partner om in de stappen 4 tot 6 te betrekken.

1 CAW

In het CAW kunnen cliënten terecht voor alle vragen en problemen over welzijn (relaties, persoonlijke problemen, financiële of materiële problemen en vragen in verband met criminaliteit). Het CAW is laagdrempelig en biedt onthaal, begeleiding, crisishulp en opvang aan mensen van alle leeftijden.

2 Kind & Gezin

Gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar kunnen bij de regioteams van Kind en Gezin terecht voor gezinsondersteuning op maat. Ouders kunnen er terecht met al hun vragen over het ouderschap, ook als de dingen niet lopen zoals verwacht. Deze dienstverlening is gratis en op maat van elk gezin.

3 CLB

In het CLB kunnen kinderen, jongeren en ouders terecht voor informatie, hulp en begeleiding over volgende vier domeinen:
1. leren en studeren
2. schoolloopbaanbegeleiding
3. preventieve gezondheidszorg
4. psychosociaal functioneren.

*CLB

Wat het probleem ook is, het CLB luistert en zoekt mee naar mogelijke oplossingen. De hulp en begeleiding zijn kosteloos, vertrouwelijk en onafhankelijk van de school. Begeleiding bij psychosociaal functioneren is meestal gericht op gedragsproblemen, opvoedingsproblemen, sociale problemen, psychische problemen, emotionele problemen of verwerking bij rouw en verlies. Het CLB biedt in deze situatie onthaal en vraagverheldering, informatie en advies, diagnose, kortdurende begeleiding en werkt samen met relevante netwerkpartners voor de ondersteuning van de minderjarige, de ouders, de school of personen uit de leefomgeving. Het CLB is ook gemachtigd om bij de intersectorale toegangspoort een aanvraag in te dienen voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp. Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een CLB. Op de website van Onderwijs Vlaanderen kan je opzoeken welke scholen aan welk CLB verbonden zijn. Een CLB is elke schooldag open en tijdens de schoolvakanties zijn er op bepaalde dagen medewerkers bereikbaar.

Een melding doen bij een gemandateerde voorziening

Vlaanderen telt twee voorzieningen die door de overheid gemandateerd zijn om in verontrustende situaties maatschappelijk in te grijpen: de Ondersteuningscentra Jeugdhulp (OCJ) en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK).

Beide voorzieningen hebben eenzelfde opdracht inzake maatschappelijke noodzaak, met name:

  • Consult geven aan hulpaanbieders in verontrustende situaties
  • Meldingen van verontrustende situaties onderzoeken
  • Gepaste hulpverlening opstarten en mee opvolgen

In stap 6 van de Kindreflex vind je hier meer informatie over.