Over de Kindreflex

Download het algemene stappenplan

De Kindreflex

De Kindreflex is een instrument met een brede scope:

De Kindreflex stimuleert hulpverleners met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap. Ouders krijgen de kans om in alle vrijheid over de kinderen en hun bezorgdheden te praten. Waar nodig ondersteunen hulpverleners de ouders in hun rol als moeder of vader.

De Kindreflex helpt hulpverleners verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen.

Hou een kind niet alleen in het hart, maar ook in het oog. ... [lees verder]

Zij doen het je voor

De Kindreflex van huisarts Katrien

Een getuigenis van ouders

Geïnspireerd? 

Waarom de Kindreflex

Heel wat kinderen groeien op in een moeilijke thuissituatie of in situaties waar de opvoeding onder druk staat. Internationaal onderzoek toont aan dat 10 à 15% van de kinderen opgroeit in een situatie met geweld, verwaarlozing of misbruik en 3% te maken krijgt met ernstige vormen van kindermishandeling waarbij gespecialiseerde hulp nodig is.

Het risico op mishandeling en verwaarlozing blijkt bovendien groter te zijn wanneer een aantal factoren aanwezig is zoals psychische problemen, verslaving, eigen negatieve jeugdervaringen, hoge mate van stress, huislijk geweld, …

Heel wat hulpverleners werken vandaag vraaggericht en zijn niet geneigd om naar de kinderen en ouderschap te vragen wanneer de cliënt hier zelf geen hulpvraag over heeft.

Niet elk gezin is even sterk of even krachtig om het hoofd te kunnen bieden aan bepaalde problemen. ... [lees verder]

De Vlaamse Kindreflex werd ontwikkeld in opdracht van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door dr. Evelien Coppens, dr. Kathleen De Cuyper en prof. dr. Chantal Van Audenhove – onderzoekers van LUCAS KU Leuven.

Het opvoedgebeuren is voor elke ouder uitdagend maar des te uitdagender voor ouders die moeten afrekenen met andere problemen. ... [lees verder]

De Kindreflex is in de eerste plaats bedoeld voor hulpverleners die werken met volwassen cliënten. Via de volwassen cliënt spelen hulpverleners in op het welzijn van de kinderen. Ze signaleren en herstellen verontrustende situaties zonder de kinderen zelf te zien.

Een hulpverlener hoeft niet het hele stappenplan alleen door te lopen. Elke hulpverlener heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en competenties, maar hoeft geen stappen te zetten waarover hij geen expertise heeft. Wel verwachten we dat elke hulpverlener de kennis heeft om de eerste 2 stappen van de Kindreflex te zetten. De 4 vervolgstappen kunnen een gedeelde verantwoordelijkheid zijn binnen een voorziening of ruimer netwerk.

Hoe werkt de Kindreflex

De Kindreflex is een stappenplan dat bestaat uit 6 stappen.

Hulpverleners doen de Kindreflex standaard bij elke cliënt. De eerste 2 stappen van het plan worden bij voorkeur bij aanvang van de begeleiding uitgevoerd en behoren tot ieders expertise.

Hulpverleners zetten de eerste 3 stappen standaard bij elke cliënt. De 3 vervolgstappen zijn afhankelijk van de situatie. Ze zijn niet altijd aan de orde.

Het voorgestelde stappenplan is een generiek basismodel. Iedere voorziening is vrij om een gepersonaliseerde versie van het stappenplan uit te werken dat aansluit bij de eigen manier van werken.